Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές-"Μουχαμπέτχια για του μπικούλιασμα….." του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδηη εικόνα προφίλ του Παναγιώτης Δασκαλούδης
Παναγιώτης Δασκαλούδης

Μουχαμπέτχια για του μπικούλιασμα…..
 
-Χτάζτει να δγείτει τι θα σας πω……ήλιγει Γληγόρς…. 
Η καθένας έχει του κουλάι τ κι ντη ταχτική τ στου πχιώμα…
Η Μήτσιους η Γ……. ένας αντραγάτς μπαηά ξινταμένους στα χρόνια, όταν ζαμάκουμει κι μπικούλιαζει αβέρτα, ήθιλει να μην έχει άλλουν απού μιριά τ που θα είχει πχει παραπάν απού αυτόν…..
Έστι κι είχει άτουμου τέτχιου δίπλα τ, ντουν ήρχουνταν να πατλαντήσει απ ντη ράχη κι ήθιλει να ντου ξιαπουστήλει……
-Αααα…..σεις δεν είδατει ντου Γληγόρη ντου Τ…… Προυί προυί, έπνει τρία κουινάκια αντίς για καφέν ζντου καφινέ κι καταπόδι πάεινει στου σπίτι.

Έλιγει δε ζντου καφιτζή, για να μη ντου χτάζουν όλνοι οι άλνοι που ήταν κει κι σκατουτρών, να τα παένει τα κουινάκια στου σιόλι…..τάχατις έπνει καφέν. Μνια μέρα, που ήπχει τρία σιόλια μι κουινάκια, ένας ξένους απού δεν ντουν ήξιρει κι πουλύ κι έπνει κακάου, ντου ρώτσει για του τί πινει τρεις καφέδεις καταπουδγιαστοί κι αυτός τουν απάντσει ότι, δεν αρουσταίνς κι δε κρυουλουγάς πουτές….. Εεεε…. του πίστιψει κι αυτός η χάφτιους κι ντην άλλη ντη μέρα η μπουνταλάς όταν ήρτει ζντου καφινέ, παρήγγηλει τρία κακάα…..
-Ρε σεις……Πχιο σουστός μι φαίνητει ότι ήταν η Γιαννακός, που όταν έπνει σ ριτσίνεις, αράδγιαζει τα μπουκάλια στου τραπέζι κι όταν γίνταν πουλλά, έλειγει σ άλνοι…… «Δγείτει αρέ σεις, μιτρήστει τα μπουκάλια κι πείτει…….Ενα, δγιο, τρία, τέσσιρα, πέντι, έξι, εφτά….μπουκάλια ριτσίνεις ήπχιαμει. Άμα τα μπουκάλια ήταν γιουμάτα μι νιρό, σιγά να μη τα έπναμει……» Κι ήλιγει ότι του ζαμάκουμα στου πχιουτό, είνει θα μνια σκάλα που ντην ανιβένς κι ντη κατφαίνς…… 

"Όταν πίνς του πρώτουκι του γέφτς είνει θα να ανιβαίνς του πρώτου σκαλουπάτι. Καταπόδι στου δεύτιρου ίσα που βρέχς του γκρικλιάνι σ, μιτά στου τρίτου έρχισει στου κέφι, ύστιρα στου τέταρτου είσει λίγου μιθισμένους αλλά ντουν ιλέγχς ντουν ιαφτό σ, μιτά στου πέμτου αρχίζουν πουλλά να λουγυρίζουν, στου έκτου αρχίειζ κι ουλουγυρίειζ άμα μπουρείς γύρου απού ντουν ιαφτό σ κι στου έβδουμου είσει χισμένους κι όχι μιθισμένους.….. 
Απού κει κι καταπόδι άμα πχεις, άλλα σκαλουπάτχια δεν ανιβαίνς, αλλά κατιβαίνς αυτά που ανέφκεις κι τα κατιβαίνς 
κι κουρδουκλώντας……
" Ιγώ πάντους κείνου που έχου να πω, είνει ότι άμα πίνς, να πίνς τόσου ίσα που να μη γίνισει κακαδούδα κι να χαίρισει κι να ιφχαριστχιέσει αυτό που ήπχεις…… 
Άντι μέχρι του τρίτου σακλουπάτι ζντη σκάλα……


Επιμέλεια : Παύλος Π.Νούνης
 

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg