Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές- H ώθηση κι του ζγκούντμα (Συζήτηση ηλικιωμένων για την ώθηση της οικονομίας). του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη

REAL100616
https://georgopalis.com/ 

Σχόλιο: Η επιλογή των φώτο και των σκίτσων
είναι του blog.
 

η εικόνα προφίλ του Παναγιώτης Δασκαλούδης
Παναγιώτης Δασκαλούδης
-Ρε συ Γιώργη…….τι είνει πάλι αυτά που ακούμει, ώθηση λέει ζντην οικουνουμία η προυθυπουργός…..
-Ώθηση αρέ Μήτσιου συ θα πει ζμπρώξμου, δηλαδή ζκούντμα….
-Δηλαδή ρε Γιώργη…..η Αλέξς θα αρχίσει να ζγκουντά ντην οικουνουμία;…..Kι τι ντουν έφτιξει αρέ αυτήνα η καημένη……
-Θα στου κάνου πχιο λιανά για να του καταλάβς…. Θα στου ιξηγήσου γιατί μι φαίνητει ντιπ χαϊβανάς είσει κι του μνιαλό σ παένει μόν στου άλλου ζγκούντμα, στου «γιόμου»…..
-Σιγά ρε συ….. δεν είπα κι ότι η προυθυπουργός θα κάνει ντη «δλειά» ζντην οικουνουμία. Αλλά κι αυτό να ντη κάνει, θα γίνει τίπουτα καλό;….
-Εμ……του ζγκούντμα πάντα κάνει καλό κι σ αθρώποι, κι στα πράματα…..Του ζγκούντμα σι ζουντανεύει……Αλλά ας μιλήσουμει πχιο σουβαρά, η οικουνουμία μας ήταν μπαηλντισμένη, γιατι όπχιους πουλιτικός ότι ώρα θμούνταν βίρα ντη καβαλίκιβει κι γκντιούνταν μαζί τς, κι κείνη η καημένη ζγκούντμα σντου ζγκούντμα ξιλιγώθκει ντιπ…. Τώρα όμους θα μπει πρόγραμμα στου ζγκούντμα, θα γίνιτει ας πούμει μον απού κάτ, για να παένει αυτήνα μον άναβα. Γιατί ντην οικουνουμία ντη γκντούσαν απ όλεις σ μιργιές, κι απού παν κι απού κάτ κι απού μπρος κι απού πίσου, κι έτσι κι αυτήνα σιασίρτσει πλια…..
-Κι αυτό του ανέλαβει η προυθυπουργός η Αλεξς;….
-Nα μι σχουρέεις αρέ συ, αλλά μι φαίνητει ότι προυθυπουργός είνει κείνει η κιαρατένια η Μέρκιλ απού η φάτσα τς είνει θα πατμένου παγούρι, μαζί μι κείνουν ντου ξαναχουμένου ντου σακάτη ντου Σόιμπλε…..Η Αλέξς μας μι φαίνητει ότι είνει μάλλουν πουρδηπουργός, μον για πουρδές είνει…..
-Ναι ναι….συ λέγει ότι θέλς, μένα μι φαίνητει ότι μι ντην «ώθηση» ζντην οικουνουμία θα πιρνούμει καλλίτιρα…..
-Εμ πως κι δεν…….η οικουνουμία μας είνει θα ντου τικνιφέζκου ντου γάδαρου…… Κι άμα ντου σκουντάς, μον πουρδές θα ακούς……Χαήρι μην πιριμένς…
-Δηλαδή κι γκούντμα κι ξιγκούντμα να κάνουν ζντην οικουνουμία, ιμείς του χαϊβανάτου πάλι απού όξου θα είμαστει….. Ιγώ η μπουνταλάς κείνου που καταλαβαίνου είνει ότι όλνοι οι πουλιτικοί ουλουένα γκτούν, αλλά για του φτουχό ποτές μιρτικό, πουτές δε ξημιρώνει…… Να χέσου τότεις κι ντην «ώθηση» ζντην οικουνουμία κι κουλουκύθχια……
-Έτσι είνει κι δίκιου έχς……. Έμαθαμει βλέπς μνια ζουή ξιαβράκουτοι κι αντρέπουμαστει μι τα ρούχα……Επιμέλεια : Παύλος Π.Νούνης
 

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg