Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές- Σχολιασμοί του Μήτσιου και του Τάκη για το πραξηκόπημα στην Τουρκία……(μπορεί να μην είναι σπουδαγμένοι, αλλά στο λαϊκό πανεπιστήμιο μάλλον αριστεύουν)...... του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη

σχόλιο του blog:η επιλογή της γελοιογραφίας είναι του blog.
Παναγιώτης Δασκαλούδης
 
-Αρέ συ Τάκη…..είδεις προχτές του πραξηκόπημα απού έγινει ζντη Τουρκία…..Τι λες για αυτό;…….
-Mήτσιου……Η Ιρντουγάνς, ήθιλει μι φαίνιτει να ξιαπουστήλει καμπόσνοι κι του σχιδίασει κρυφά……Έτσι λέν κι οι τιλιουράσεις κι τα ράδια……Μι ντην αναμπαμπούλα απού έγινει, μαντάλουσει καμπόσνοι στρατιουτικοί που δεν ήταν απού του κ
όμμα τ, για να φουβούντει, κι άλνοι κι να ζαρώνουν……
-Λες ρε συ να του έκανει ιπίτηδεις;…….
-Σίγουρα……κι κάτσει να στου πω πχιο λιανά για να του καταλάβς…… Του πραξικόπημα, πουτές δε του κάνουν ζ 10 του βράδυ, που όλνοι σχιούντει κι σιαχτίζουν σ τιλουράσεις κι στα ράδια…….Του κάνουν σ μικρές σ ώρεις που όλνοι ζαρώνουν κι ησυχάζουν, κατά ζ 2 ή σ 3 η ώρα…… Ύστιρα, αφνοί που κάνουν πραξηκόπημα, πρώτα ζαπώνουν ντου Προυθυπουργό κι σ δραστήριοι Υπουργοί, ινώ ντουν Ιρντουγάν ούτει απού του ζήγουσει κανένας κι κείνους μι του τιλέφουνου απόλκει σ πχιάτσεις όλα τα παρασκύλια τ….. Μιτά, δε κόπκαν τα τηλέφουνα κι η Ιρντουγάνς απού του τηλέφουνου κι μόν, μπόρσει κι ξισήκουσει όλουν ντου κόσμου…. Μιτά ζντου Στρατό, σι τέτχεις αράδεις, κουμπαργιάζουντει μάνι μανι οι κινούργιανοι κουμανταρμπασήδεις κι κάνουν γλήγουρα σ κουμάντεις, αλλά ούτι κι αυτό έγινει…..
-Θα να μι φαίνητει ότι έχς δίκιου ρε συ Μήτσιου…… Απού αυτά που κοίταζαμει σ τηλιουράσεις, κι τώρα έτσι όπους τα λες, μπουρεί να ήταν κι στημένου….. Αλλά κι πάλι ρε συ, χάθκει κουσμάκς, γιαζ΄κ…..
-Εεεεεηη……σ Τουρκαλάδεις μην σ αλιπάσει….. Αφνοί εικεί δεν είνει σαν ιμάς που λουγαργιάζουμει κι σ άλνοι εκτός από ντου γείτουνα….. Σιγά να μην σ ένοιαξει….Αφνοί ξέρς τι λεν;……. «Άμα δεν είνει θκός μας η άθρουπους, κι να πιθάνει, ντεφ ουλσούν»……. Άλνοι αθρώποι αφνοί….. Κι έτσι, η Ιρντουγάνς φάνκει πχιό γιναίους, κι καταπόδι τάχατις τα έβανει όλα ζντη σειρά….
.


 
Επιμέλεια: Παύλος Π.Νούνης
 

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg