Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Πρώτη Σερρών: Ντοπιολαλιές- του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη-Τα κουσούργια, κι γείτουνας η μάστουρας.Παναγιώτης Δασκαλούδης
Τα κουσούργια, κι γείτουνας η μάστουρας. 
Ήταν κάπουτις ένα αντρόγυνου, κι η άντρας πέρα απού ντη δλειά τς αγρότη, δεν έπχιανει τίπουτας άλλου του χέρι τ…… Ότι κι να ντουν ήλιγει η γναίκα τ, κάτι να κάνει μέσα στου σπίτι, κάτι να μαστουρέψει, όλου ήλιγει δεν ξέρου, δε μι κόφτει απού ντι αυτά, μάστουρας ιγώ δεν είμει, απού χουράφχια μόν μι κόφτει…….
Μνιά μέρα, κάηκει η λάμπα ζ κάμαρη κι ντουν είπει η γναίκα τ……
-Άντρα……η λάμπα ζ κάμαρη δεν καίει…..Να ντην σιάξ…..
-Μαρή αφού σι είπα……..δε μικόφτει απού ντ αυτά…… Ηλικτρουλόγους δεν είμει, ντην είπει……
Πέρασαν καμπόσεις μέρεις, βγήκει κι άλλου φασούλι στου σπίτι, στάλαζει συνέχεια η βρύση κι η γναίκα πάλι είπει ζντουν άντρα…….
-Άντρα……η βρύση σταλάζει πουλύ, δεν σφαλεί, του νιρό φεύγει ιζγιάνι…….
-Ναι ναι……κι αυτό στου είπα…….Υδραυλικός δεν είμει, δε ξέρου απού αυτά, πες σι έναν μάστουραν να έρτει να ντη σάσει…….
Καταπόδι σι μιρικές μέρεις, άλλου φασούλι πάλι, δε δούλιβει η τηλιόραση, έδειχνει μον χιόνια ζντην ουθόνη κι ξανά πάλι η γναίκα είπει ζτνουν άντρα……
-Άντρα……. Φύσιξει αέρας κι γύρσει ντη κιραία απού ντη τηλιόραση.....Ίτσι τίπουτας δε χτάζουμει, κάνει κάτι να γυρίεις ντη κιραία μπέλκει δείξει λίγου η τιλιόραση……
-Μαρή δε ξέρου γω απού ντ αυτά…..Πες μάστουραν να έρτει να ντη σάσει κι αυτήνα…..
Μιτά απού μιρικές μέρεις, η άντρας πήγει στου χουράφι κι άμα γύρσει στου σπίτι, είδει ντη λάμπα ζ κάμαρη να καίει, ντη βρύση να μη σταλάζει κι ντη τιλιόραση να παίζει……
-Καλά μαρή γναίκα……μπόρσεις κι τα έσιαξεις όλα αυτά μουναχιάς…….Μπράβου, μπράβου….
-Αμ πως κι δεν τα έφκιαξα μουναχιά μ……Φώναξα ντου Νικουλάκη ντου γείτουνα κι αυτός μι του γκουσί πλάλξει κι ως δω να κει, τα ίσιαξει όλα……
-Α ντου μουκαέτη ντου Νικουλάκη…… Μπράβου μπράβου…… Μπάριμ ντου κέρασεις τίπουτα, ντουν έδουκεις κανένα μπαξίσι, γιά έτσι ήρτει κι έτσι ντουν έδγιουξεις κι μον ντη δλειά σ μπίτσεις…….
-Άκσει να δγεις…….αφού είδει όλα τα κουσούργια, για να τα σιάξει μι γύριψει, γιά να ντου κάνου ένα ταψί λουκμάδεις γιά να κάτσου να μι γαμ…..ει.
-Κι συ μαρή μπουνταλού σίγουρα ντουν έκανεις ένα ταψί λουκμάδεις ντουν ανηχόρταγου, κι δε ντου βόλιψεις μι ένα πχιάτου…….
-Άντρα……ούτι ταψί, αλλά κι ούτι πχιάτου λουκμάδεις ντουν έκανα……
-Ε μη μι πεις ότι έκατσεις κι σι γά….ει.
-Αμ τι νόμζεις ότι θα έκανα…… Πού μι κόφτει μένα απού λουκμάδεις……Έτσι κι αλοιώς, ζαχαρουπλάστς ούτει ήμαν κι ούτει είμει….. Τι πιρίμινεις να γίνουνταν…..
Αποτέλεσμα εικόνας για Γελοιογραφίες υδραυλικό ηλεκτρολόγος 
Η Γιώργης απού ήθιλει γιαλιά για να δγιαβάζει.

Αποτέλεσμα εικόνας για Γελοιογραφίες οφθαλμίατρος
Kάπουτις, ήταν η Γιώργης απού του χουργιό , καμνιά σαρανταριά χρουνών αγράμματους, που δεν ήξιρει να δγιαβάζει κι να γράφει…..Ντιπ κουτσούρι, ντιπ ντουβάρι…..Έβλιπει όμους σ άλνοι σ αθρώποι, να φουράν γιαλιά όταν δγιάβαζαν ένα πιριουδικό ή ένα βιβλίου ή μνια ιφιμιρίδα…. Έκανει κι αυτός μι του μνιαλό τ μαπϊράμι, ότι τάχατις μι τα γιαλιά θα μπουρούσει να δγιαβάσει όπους κι οι άλνοι κι αριθύμσει κι αυτός να πάει να πάρει γιαλιά, μπέλκει κι τα καταφέρει κι γίνει θαν αφνοί που φουρούσαν τα γιαλιά κι δγιάβαζαν…..
Έτσι μνια μέρα πήγει ζντη πόλη κι μπήκει σι ένα μαγαζί απού πλούσαν γιαλιά…..
-Θέλου να μι δώκς ένα ζιουβγάρι γιαλιά για να μπουρώ δγιαβάζου…..ντουν είπει ντου μαγαζάτουρα……
-Ότι θέλει η πιλάτς…….είπει μαγαζάτουρας……
Καταπόδι έβγαλει έναν κούπουν γιαλιά, ντουν έδουκει κι ένα βιβλίου κι ντουν είπει, να δουκιμάσει πχοιά ντου τιργιάζουν κι να δγιαλέξει πχοιά ήταν τα πχιο καλά για ντ αυτόν….
Η Γιώργης, δουκίμασει όλα τα ζιουβγάργια τα γιαλιά, ένα ένα, αλλά δεν κατάφειρει να δγιαβάσει τίπουτας….. Μπρε του ένα έβαζει μπρε του άλλου άλλαζει, χαήρι δεν έβλειπει για δγιάβασμα, μέχρι που γύρσει ζντου μαγαζάτουρα κι ντουν είπει…..
-Αρέη….συ μι κουρουιδέβς…..Ίτσι κανένα δε κάνει, τίπουτας δε μπουρώ να δγιαβάσου…..Όλα τα άχρηστα μι έδουκεις…..
Η μαγαζάτουρας, ντουν είδει κι ντουν ξαναείδει, κατάλβει ότι η φουκαράς η Γιώργης είχει ανάπουδα του βιβλίου κι τζιάμπα προυσπαθούσει να δγιαβάσει κι τότεις ντουν είπει…..
-Ρε συ…..μην δε ξέρς να διαβάειζ;……..
Η Γιώργης αντράπκει, αλλά πού να φανηρουθεί ότι ήταν ντιπ ντουβάρι, σφίθκει λίγου κι ντουν είπει…..
-Όχι μι κόφτει να δγιαβάζου…..Θέλου όμους να πάρου γιαλιά για να μπουρώ να δγιαβάζου θα σ χουργιανοί μ…. Αυτά που μι έδουκεις όλα είνει για σαβούρτζμα…..
Η μαγαζάτουρας, κατάλαβει λίγου πουλύ μι τι λουγιό άθρουπου είχει να κάνει, κρυφουγέλασει κι ντουν είπει……
-Κοίτα να δγεις πατριώτη……Μάλλουν δεν στα είπαν καλά….. Τα γιαλιά δεν μαθαίνουν κάπχιουν να δγιαβάζει…… Τα γιαλιά, του μόνου που μπουρούν να σι κάνουν είνει να δγεις τα γράμματα πχιο καθαρά κι καταπόδι, άμα δε μπουρείς να χτάειζ καλά, να βλέπς καλλίτιρα ουλόγυρα σ τι γίνειτει…… Αλλά άμα θέλς τα γιαλιά για να δγιαβάειζ, πρώτα θα πρέπει να μάθς γράμματα, να μάθς να δγιαβάειζ κι καταπόδι να πάρς γιαλιά……
-Αμ δύσκουλου αυτό ρε συ….. τώρα σι τέτχοια ηλικία….πάν τα κουράγια μας…..
-Του ξέρου…..είπει μαγαζάτουρας…..Αλλά να ξέρς κι συ, πως άμα είσει στα γράμματα ντιπ ντουβάρι, είνει θα να είσει γκαβός….. Κι η γκαβουμάρα αυτήνα δε γιατρέβητει μι τα γιαλιά……

Αποτέλεσμα εικόνας για Γελοιογραφίες οφθαλμίατρος
Επιμέλεια : Παύλος Π.Νούνης

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg