Το δικό μου κανάλι

Το δικό μου κανάλι
You tube

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές- Άμα άντρας σλουγιέτει ουλουένα ντη μάννα τ…..!! Του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη

Ευτύχιος Κοπέογλου-Πολυξένη Κοπέογλου (Βουτσάς-Μεταξά)Νύχτα γάμου
Ταινία του 1967Σχόλιο: Η επιλογή των φώτο και των σκίτσων

είναι επιλογή του blog......
 


Παναγιώτης Δασκαλούδης

Κάπουτι, η Κώτσιους ξινταμένους μπαηά, παντρέφκει ντη Γιουργίτσα, μνια γναίκα, πολύ μικρή…. Κείνους παν απού τριάντα (30) κι κείνη στα είκουσι (20) μπουρεί κι να μην ήταν, θα τα ζήγουνει….. Η Κώτσιους, προυτού παντρηφτεί ζούσει μι ντη μάννα τ, ταϊφάς όλου κι όλου δγιο (2) άτουμα….Η μάννα τ ουλουένα ντου κανάκιβει, ντουν είχει στα ώπα ώπα κι χατίρι δεν του χάλαγει μι τίπουτα…… ότι αρηθυμνιό είχει Κώτσιους, η μάννα τα τς του έκανσκει…… Φαϊ του καλλίτιρου απού όλα, ρούχα καθαρούτσκα σιδιρουμένα, όλα τα χατήργια γίνουνταν, έναν ντουν είχει…..
Θα παντρέφκει κι καταπόδι, η Γιουργίτσα, κουρτσούδι μαθέ, δεν ήταν κι ψημμένη στου νοικουκυργιό κι τόσου, όλου σκούνταλα – μούνταλα σ έκανσει ζ δλειές….. Κι Κώτσιους, θα να γύριβει ζ ναγούλα αγκάθχια, όλου κουσούργια έβρισκει, όλου δεν ντουν άριζαν τα χουσμέτχια ζ Γιουργίτσας….. Γύρζει απού ντη δλεια, θα κάνταν να φαν, ντου ρουτούσει η Γιουργίτσα…..
-Κώτσιου μ…..του φαϊ σήμερα σι άρισει, ήταν καλό;…….
Κείνους πάλι που ούλου δεν αρέζνταν, το κουσούρι μπιρντέν του έλιγει…..
-Εεεεε…..καλό ήταν αλλά θα σ μάννας ζουμ όχι….Η μάννα μ κάνει καλλίτιρου…..
Ντουν έπλινει τα ρούχα κι άμα φουρούσει κανένα που δεν ήταν κι τόσου καλουπλυμένου, ιφκιρία για κατηγόργια μνια φουρα……
-Να….σ χτάειζ αυτές ζ νταμγκαδιές στου σώβρακου μ……δεν έφκαν μι του πλύσμου σ……Μάννα μ καλλίτιρα τα έπλυνει, μπουζάτα τα ρούχα τα έκανσκει….. Όχι θαν ισένα…..
Σμάζηβει του σπίτι η φουκαργιάρα η Γιουργίτσα, θα γύρζει η Κώτσιους κι έμπεινει στου σπίτι, θα σκουντουρίκα χτάζνταν, μπέλκει βρει κουσούρι, μπέλκει βρει αναπουδγιά……
-Γιουργίτσα…..Κει σ νάκρα στου ταβάνι, λουγαρδουφουλιές έχει…..Δεν τς είδεις να σ μάεις…… Άρε μάννα….. η μάννα μ κομ καλλίτιρα τα έκανσκει…..όχι λουγαδρουφουλιά δεν έβρισκεις στου σπίτι, αλλά ούει κι μνια τσμούδα σκόνη πουθινά…… Κι άμα φουρκαλήσου τώρα του ουντούδι, από τς σκόνεις κι απού τα μπάμπαλα, ένα ακαίργιου καζάνι θα του γιουμίσου…..Ααααα….ρε μάννα…..άααα ρε μάνα…. Που να σι φτάσει η Γιουργίτσα…..
Η Γιουργίτσα, ντην ήρχουνταν να πατλαντήσει…..Θαμένταν πώς να ντου κάνει ζάπι ντου Κώτσιου, μπέλκει στρώσει λίγου κι δε σλουγιέτει ντη μάννα τ, αλλά τζιάμπα κόπους….. Του έκανει μουχαμπέτι κι μι άλλεις γειτώνσεις, άκσει κι απ αυτές τι ντην είπαν κι έτσι μνια μέρα αφού πλια μαπήλτσει, πήγει ζ ναγουρά κι πήρει κινούργια βρακιά κι σουτχιένια, για σ πουλύ μικρές τέτχοια που άμα τα βλέπει η άντρας ντου νταβραντίζουν ακόμα παραπάν….. Βράδυ ήταν, βγήκει η Κώτσιους στου καφινείου, κι η Γιουργίτσα κούρτσει του γμανια…κου του βρακί κι του σουχτιέν, έβανει κι ζαρτχιέρεις μαύρεις, κι πιρίμινει ντου Κώτσιου να έρτει…..
Κώτσιους, μόν ζτη δλειά αυτήνα δεν ήλειγει ότι δε ντουν αρέσει, εικεί τα έβρισκει όλα καλά, εικει αρέζνταν, όλα καλά, όλα μπαμπάκι ήλιγει…..
Έτσι, άμα γύρσει Κώτσιους απού του καφινείου, σια πήγει στου κριβάτι, είδει ντη Γιουργίτσα μι αλλοιώτκα γαμνιά…κα ισώρουχα, χουρίς να φουρά πουτούρι βρακί κι τουρβά σουτχιέν, τα μάτχια τ γύρσαν….. Κώτσιους σιασίρτσει…..δε κρατχιούνταν….
-Ηηηηηηηη…..αμάν μαρή Γιουργίτσα…..έτσι τώρα απού είσει, όπους σ βλέπου, δέκα φουρές ζντη κάνουν τη δλεια…..Τώρα μι τα μαύρα που έβανεις, μι νταβράτσεις κόμα παραπάν….. έρχουμει έρχουμειειειειειει…….
Έρχισει έρχισει, αλλά δε μι είπεις γιατί έβανα μαύρου βρακί κι σουχτιέν……τνουν είπει η Γιουργίτσα…..
-Εεεεεε…… δε θέλει κι πουλύ ρώτμα…..Καταλαβαίνου καταλαβαίνου γω, μπουνταλάς δεν είμει…….
-Πιρίνινει να σι πω πρώτα....ντουν είπει μι χαμόγιλου η Γιουργίτσα.....
Του απόγιμα σήμανει η καμπάνα για νικρόν….θα να άκσα ότι πέθανει η μάννα σ…..για ντ αυτό κι ντύθκα έτσι…… Σύρει να μαθς τι γίνητει κι άμα ζει, έλα καταπόδι κι θα τα βγάλου τα μαύρα, κι κάνουμει κι ντη δλεια……
Επιμέλεια : Παύλος Π.Νούνης
 

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg