Το δικό μου κανάλι

Το δικό μου κανάλι
You tube

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές-Παππάς που βγήκει ζντη σύνταξη. Του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη


…αμαρτία και εξομολόγηση!!!!!Σχόλιο: Η επιλογή των φώτο και των σκίτσων
είναι επιλογή του blog

 


Παναγιώτης Δασκαλούδης

Σι ένα χουργιό είχαν έναν παππάν, χρόνια πουλλά ντουν είχαν μέχρι απού ήρτει κιρός να πάρει σύνταξη κι είπαν οι χουργιανοί να ντου κάνουν ένα τραπέζι, να ντουν ιφχαρηστήσουν κι να ντου απουχιρητήσουν. Έτσι, η πρόιδρους, κάλισει σ χουργιανοί, σ δασκάλοι, σ μπουραντάδεις, σ αντραγάντδεις, όλνοι σ κουτζιαμπασήδεις απού τα άλλα τα χουργιά κι κάλισει κι έναν βουλιφτήν που ήταν απού του ίδγιου του χουργιό κι τράνιψει κει, να έρτει εικεί να πει κι αυτός καναδγιό λόγια καλά για ντου παππά.
Ήρτει η μέρα που θα έκανσκαν ντη γιουρτή, όλα τα έσιαξαν τραπέζγια, καρέκλεις, φαγιά κι σιγά σιγά άρχισαν να έρντει οι καλισμένοι. Μαζεύκει κόσμους πουλύς, τρανοί κι μικροί, αλλά βουληφτής αργούσει…… Πιρίμιναν, πιρίμιναν ντου βουλιφτή, βουλιφτής άφανους…. Είδαν παραείδαν, για να μη πιριμένι κόσμους κι σκανιάζει, σκώθκει η πρόιδρους, πήρει πρώτους ντου λόγου κι είπει…..

-Ακσήτει χουργιανοί κι εισεις όλνοι οι καλισμένοι….. Σήμιρα τιμούμει ντου παππά μας, αυτόν ντουν Άγιου άθρουπου, πού τόσα χρόνια μέσα στου χουργιό, όλνοι σ βουθούσει, όλνοι σ άγκει τα προυβλήματα κι σι όλνοι είχει να δώσει έναν καλόν λόγουν, κάτι καλό να προυμθέψει….. Μακάρι να ντου μνιάσουν κι άλνοι παπάδεις, κι να μην γίντει κιαρατουπαπάδεις κι του ματούδι τς να μη παίζει μον στου πουνηρό κι να μην είνει απού του πάρει του χουργιό…..Άξιους…Άξιους, Άγιους άθρουπους…. Μπράβου παππά μ, σι ιφχαριστούμει, να ζήεις χίλια χρόνια…..
Χειρουκρότσαν ντου πρόιδουρου, ζήτου….ζήτου….ζήτου η παππάς μας φώναξαν όλνοι κι παππάς, για να σ ιφχαριστήσει, σκώθκει απάν κι είπει κι αυτός μι ντη σειρά τ….
-Χουργιανοί….. ειδώ κι τριάντα κι παραπάν χρόνια, είμαν παππάς στου χουργιό σας, όσου μπόρσα βουήθσα ντου καθένα σας, ήρτει κι σι μένα η ώρα να σχουλάσου…. Απού την πρώτη μέρα που ήρτα ιδώ, κείνου που μι έκανει πιο πουλύ ιντύπουση ήταν η πρώτη ιξουμουλόγηση απού έναν απού σας, που ήρτει θα βριμένη γάτα κι μι είπει σ αμαρτίεις τ….. Μι είπει ότι είχει κατακλέψει του δημόσιου, έφαει πουλλά φράγγα απού ντου σινιτιρισμό, καταπόδι είπει ότι είχει κι πάρει δώσει μι ντη γναίκα τα αφιντικού τ που δούλιβει, έκανει παράνουμα ιμπόρια, πάεινει μι άλλεις γναίκεις, μέχρι που ακόλσει απού αυτές κι ψείρεις κι ψίργασει κι ντη γναίκα τ…. Μπαμπάτσκεις αμαρτίεις, προυσιφχήθκα για αυτόν, είπα ζντου Θιό να ντου σχουρέσει, κι αυτός μιτά έφκει απού του χουργιό κι έγινει τρανός…. Αλλά, μέσα στου χουργιό όλνοι οι άλνοι δε ντουν έμνοιαστει, είστει καλνοί αθρώποι, χουρίς πουλλές αμαρτίεις, μι πίστη μιγάλη ζντου Θιό…..Μπράβουσας, έτσι να συνιχίστει…..
Μόλις μπήτσει παππάς ντου λόγου τ, φάνκει κι η βουλιφτής, καθυστηριμένους κι όλνοι ντου χειρουκρότσαν κι πήγει δίπλα ζντου παππά…. Είπει τότεις κι αυτός να ντου σχουρέσουν απού άργησει, κι θέλσει κι αυτός να πει κανα δγιο λόγια για ντου παππά κι άρχισει να λέει……
-Χουργιανοί…. Αυτός η Άγιους άθρουπους, μι του που πάτσει του πουδάρι τ στου χουργιό, ιγώ ήμαν η πρώτους απού όλνοι σ χουργιανοί, που πήγα κι ξουμουλουγήθκα σ αμαρτίεις ζουμ…. Αυτός προυσιφχήθκε καταπόδι για μένα ζντου Θιό κι οι αμαρτίεις ζουμ σχουρέθκαν…..Ντου χρουστώ πουλλά….
Μόλις άκσαν του τι είπει η βουλιφτής, όλνοι οι χουργιανοί μνια φουρά φαρμακώθκαν, όλνοι μούλουξαν κι μον χτάζνταν…..Θαμένουνταν τι να πουν……
-Τι έπαθτει ρε χουργιανοί κι ζάρουστοι όλνοι σας κι βουβάθκατοι;…..είπει η βουλιφτής…..Είπα τίπουτι στραβό;…….
Κι τότεις σκώθκει η πρόιδουρους κι είπει…..
-Κοίταν να δγεις κυρ βουλιφτά μ….. άμα αργείς κι δεν έρχισει ζ νώρα σ, καταπόδι βουβαμάρα πχιάνει ντου κόσμου…..

Επιμέλεια: Παύλος  Π. Νούνης

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg